Silver Shell Active Hexose Correlate Compound 500 mg 120 کپسول

خرید کنید

درباره محصول

دارو نیست. برای پیشگیری یا درمان بیماری ها استفاده نمی شود. مکمل ها .جایگزین یک رژیم غذایی معمولی نمی شوند

:فهرست
،ترکیب مرتبط با هگزوز فعال، کپسول، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
سلولز میکرو کریستالی، دی اکسید سیلیکون، نمک منیزیم اسیدهای چرب

چه کسی می تواند استفاده کند

بزرگساالن 11 ساله و باالی 11 سال می توانند تا 3 گرم در روز مصرف کنند، از ترکیب
فعال هگزوز مرتبط در کودکان زیر 11 سال استفاده نکنند. اگر باردار هستید یا در دوران
.شیردهی هستید از ترکیب فعال هگزوز همبسته استفاده نکنید

گزارش شده است که ترکیب فعال هگزوز بیماری های خود ایمنی را بدتر می کند، قبل از
.استفاده ازترکیب فعال هگزوز با پزشک خود مشورت کنید

تداخل با سایر داروها

اگر هر دارویی مصرف می کنید که توسط کبد تجزیه و دفع می شود، قبل از
.استفاده از ترکیب فعال هگزوز با پزشک خود مشورت کنید

اگر از داروهایی استفاده میکنید که سیستم ایمنی را سرکوب میکنند، قبل از
.مصرف ترکیب فعال هگزوز با پزشک خود مشورت کنید

؟ ترکیب مرتبط با هگزوز فعال چیست

ترکیب همبسته هگزوز فعال یک ماده طبیعی مبتنی بر آلفا گلوکان است که از
برخی گونه های بازیدیومیستها استخراج می شود و متعلق به دسته ای از قارچها
.است که شامل شیتاکه است
شیتاکه که در جنوب شرقی آسیا به قارچ جنگل سیاه یا قارچ امپراتور معروف
.است، نوعی قارچ است که فقط توسط امپراتوران ژاپن استفاده و مصرف می شود

ترکیب فعال هگزوز که به شکل مکمل موجود است، به عنوان یک آنتی اکسیدان
.شناخته شده است

تحقیقاتی در مورد اثرات سالمتی ترکیب مرتبط با هگزوز فعال وجود دارد. مطالعات بالینی آزمایشگاهی، حیوانی و انسانی ارزیابی
می کنند که ترکیب فعال هگزوز ممکن است مزایای سالمتی مختلفی را ارائه دهد.